Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

Intraplant: V.o.f. Intraplant, de gebruiker van de algemene voorwaarden, verkoper,  dienstverlener, opdrachtnemer of verhuurder;

Wederpartij: de wederpartij van Intraplant, de koper, de opdrachtgever of huurder;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Intraplant en wederpartij.

Artikel 2 Algemeen

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Intraplant en wederpartij voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Intraplant, voor de uitvoering waarvan door Intraplant van diensten van derden gebruik wordt gemaakt;

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;

2.4 Indien Intraplant met wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen/Orders/Prijzen

3.1 Alle aanbiedingen van Intraplant, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

3.2 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van wederpartij een overeenkomst sluit, verklaart hij - door bevestiging van de offerte/bestelling - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

3.3 Overeenkomsten waarbij Intraplant partij is, gelden eerst als gesloten nadat Intraplant schriftelijk of langs elektronische weg een order/bestelling van wederpartij heeft aanvaard, dan wel de feitelijke levering van de goederen door Intraplant aan wederpartij heeft plaatsgevonden;

3.4 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum;

3.5 De prijzen in de aanbiedingen/catalogi/prijslijsten gelden voor levering af magazijn Intraplant, in euro’s, exclusief BTW en heffingen van overheidswege, exclusief verzend-, vervoer-, export-, verzekerings-, laad-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;

3.6 Intraplant mag prijsstijgingen doorberekenen, indien tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en aanvang van de uitvoering van de overeenkomst een BTW-verhoging of andere wettelijke of kostprijsverhoging van meer dan 5% heeft plaatsgevonden;

3.7 Intraplant is gerechtigd ieder jaar haar prijzen aan te passen met minimaal de inflatiecorrectie;

3.8 Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen;

3.9 Intraplant kan zonder opgaaf van redenen een order of een deel van een order weigeren of aan een order voorwaarden verbinden.

Artikel 4 Verhuur

4.1 De huur wordt aangegaan voor een door partijen vastgestelde periode. Het verhuurde dient in zijn geheel en in goede staat te worden terug geleverd, op een door Intraplant opgegeven locatie;

4.2 Wanneer het verhuurde binnen de overeengekomen huurperiode voortijdig wordt terug geleverd, blijft de huursom over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd;

4.3 Indien het gehuurde door enige oorzaak niet op de overeengekomen datum van aflevering door wederpartij wordt afgehaald, dan wel Intraplant niet in staat is gesteld het gehuurde tijdig af te leveren, voor zover Intraplant het transport op zich heeft genomen, is niettemin de huursom over de gehele overeengekomen periode verschuldigd, terwijl het gehuurde voor rekening en risico van wederpartij ter beschikking wordt gehouden. Indien wederpartij niet onverwijld na sommaties het gehuurde afhaalt, is Intraplant gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de overeengekomen huurprijs onverkort verschuldigd blijft;

4.4 Vanaf de aanvang de huurperiode wordt het gehuurde bij Intraplant opslag of magazijn beschikbaar gesteld. Wederpartij heeft het recht het gehuurde voor afname of verzending te (doen) keuren. Indien wederpartij van dit recht geen gebruik maakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak te zijn afgeleverd;

4.5 Wederpartij dient zelf zorg te dragen voor een deugdelijke verzekering van het gehuurde;

4.6 Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico - inclusief transportrisico - van de gehuurde zaken voor rekening van wederpartij, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook in geval van overmacht. Wederpartij is verplicht alle schade aan de gehuurde zaken te vergoeden op basis van nieuwwaarde;

4.7 Gedurende de huurperiode is wederpartij gehouden de gehuurde zaken naar aard en bestemming als een goed wederpartij te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadiging. Bij verhuur van planten en bepaalde door Intraplant aan te wijzen materialen is wederpartij nadrukkelijk gehouden zich te houden aan de gebruiksvoorschriften van Intraplant, in het bijzonder wat betreft de (omgevings-) temperatuur waarin het gehuurde wordt geplaatst;

4.8 Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens Intraplant uitgevoerd. Wederpartij mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Intraplant eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt;

4.9 Uitsluitend reparatiekosten ten gevolge van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening van Intraplant, weshalve alle kosten ten gevolge van overbelasting en/of ondeskundig gebruik voor rekening van wederpartij zijn. Mankementen dienen terstond schriftelijk aan Intraplant te worden gemeld. Gedurende de huurperiode is Intraplant te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van het gehuurde te controleren. Wederpartij dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het gehuurde te verlenen;

4.10 Zonder toestemming van Intraplant is het niet toegestaan het gehuurde buiten Nederland te brengen of aan enige derde in gebruik te geven, te verkopen of onder te verhuren, noch enig uit de huurovereenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen;

4.11 Na afloop van de huurperiode is wederpartij verplicht de gehuurde zaken tijdens kantooruren in oorspronkelijke en gereinigde staat compleet terug te leveren bij de opslagruimte of het magazijn van Intraplant c.q. op het overeengekomen retouradres, alwaar wederpartij als bewijs van terug levering een bon zal ontvangen;

4.12 Indien wederpartij zich niet houdt aan de teruglever-verplichting, zal wederpartij aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade en kosten, inkomstenderving van Intraplant daaronder begrepen. Wederpartij is onder dezelfde voorwaarden verplicht alle bij het gehuurde behorende bescheiden en accessoires op het tijdstip van inlevering aan Intraplant te overhandigen;

4.13 Indien wederpartij het gehuurde niet op de overeengekomen datum terug levert, heeft Intraplant het recht om zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst te ontbinden en het gehuurde, waar deze zich ook bevindt, onverwijld weer tot zich te (doen) nemen, onverminderd het recht van Intraplant de hierdoor ontstane schade bij wederpartij in rekening te brengen. Indien deze situatie zich voordoet, zal Intraplant het gehuurde terstond controleren op eventuele beschadigingen en gebreken. Intraplant zal wederpartij per omgaande haar bevindingen betreffende de toestand van het gehuurde kenbaar maken en hem in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren;

4.14 Tijdens de huurperiode zijn de gehuurde zaken uitsluitend en geheel voor risico van wederpartij;

4.15 Wederpartij vrijwaart Intraplant voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de gehuurde zaken;

4.16 Intraplant draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze voorwaarden is bepaald;

4.17 Iedere aansprakelijkheid van Intraplant jegens wederpartij is beperkt tot het bedrag dat de verzekering van Intraplant met betrekking tot deze aansprakelijkheid uitkeert. Aansprakelijkheid die verder strekt dan het hiervoor bedoelde bedrag of aansprakelijkheid die niet wordt gedekt door een verzekering wordt uitdrukkelijk uitgesloten;

4.18 Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Intraplant te worden ingediend.

Artikel 5 Levering

5.1 Levering geschiedt door afhalen van de goederen door de wederpartij bij Intraplant, tenzij partijen anders overeenkomen;

5.2 Indien Intraplant voor levering zorgdraagt geschiedt dat steeds aan het bij Intraplant laatst bekende door wederpartij opgegeven afleveradres van wederpartij;

5.3 Intraplant is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan wederpartij plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

5.4 Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat Intraplant deze bij hem aflevert of doet afleveren;

5.5 Indien wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Intraplant gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van wederpartij. Indien wederpartij niet binnen twee maanden afneemt, blijft wederpartij de verkoopprijs verschuldigd en is Intraplant gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt, is Intraplant gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die Intraplant bij doorverkoop of vernietiging lijdt komt voor rekening van wederpartij;

5.6 Indien geleverd wordt onder rembours, is Intraplant gerechtigd rembourskosten in rekening te brengen bij wederpartij;

5.7 Indien Intraplant een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient wederpartij Intraplant schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog te leveren;

5.8 Indien Intraplant gegevens behoeft van wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat wederpartij deze aan Intraplant ter beschikking heeft gesteld;

5.9 Intraplant is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. Intraplant is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.     

Artikel 6 Modellen, afbeeldingen

6.1 De in aanbiedingen, advertenties of prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond;

6.2 Is aan wederpartij een monster of afbeelding getoond, dan gaan partijen er vanuit dat dit als aanduiding is getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.

Artikel 7 Onderzoek, reclames

7.1 Wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Zichtbare gebreken en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden aangetekend en telefonisch binnen 1 uur te worden gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn;

7.2 Eventuele tekorten behoren tevens binnen 1 uur na levering schriftelijk aan Intraplant te worden gemeld;

7.3 Reclames over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn;

7.4 Na het verstrijken van de reclametermijn wordt de wederpartij geacht het geleverde c.q. de factuur te hebben goedgekeurd;

7.5 Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst wederpartij gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van Intraplant. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking middels een retourformulier;

7.6 De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame: - afwijkingen in kleur, gewicht en maat van minder dan 10%; - de in aanbieding, advertenties of prijslijsten vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten;

7.7 Een klacht wordt doorgeleid aan de fabrikant, wanneer de fabrikant instaat voor de deugdelijkheid van de verkochte zaak. De fabrikant zal de klacht onderzoeken en bepalen of de klacht gegrond is;

7.8 Indien een klacht gegrond is, zal Intraplant het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Intraplant is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van hetgeen is bepaald in artikel “Aansprakelijkheid” van deze voorwaarden.

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn en bij gebreke daarvan binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Intraplant aan te geven wijze in euro’s, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van wederpartij niet op;

8.2 Kortingen, van welke aard ook, worden door Intraplant slechts verleend onder de voorwaarde van stipte betaling van diens facturen. Blijft tijdige betaling uit, dan vervallen derhalve alle (eventueel) verleende kortingen en wordt wederpartij de bruto prijzen verschuldigd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;

8.3 Indien wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

8.4 In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van wederpartij, dood van wederpartij, overdracht of staking van de onderneming van wederpartij, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van wederpartij zijn de vorderingen van Intraplant op wederpartij onmiddellijk opeisbaar;

8.5 Betaling dient aan Intraplant te geschieden, tenzij Intraplant haar vordering op wederpartij heeft overgedragen aan een derde of aan een derde heeft verpand. Indien hiervan sprake is zal Intraplant wederpartij schriftelijk berichten dat hij bevrijdend kan betalen aan de derde;

8.6 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 9 Incassokosten

9.1 Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00;

9.2 Indien Intraplant hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van wederpartij.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door Intraplant geleverde zaken blijven eigendom van Intraplant totdat wederpartij alle verplichtingen uit alle met Intraplant gesloten overeenkomsten is nagekomen;

10.2 Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, te verhuren, door te verkopen of op enige andere wijze te bezwaren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

10.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Intraplant zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;

10.4 Wederpartij dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan Intraplant;

10.5 Door Intraplant geleverde zaken, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet zonder instemming van Intraplant worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;

10.6 Voor het geval dat Intraplant zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Intraplant of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Intraplant zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

11.1 Intraplant is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; - na het sluiten van de overeenkomst Intraplant ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt; - wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;

11.2 Voorts is Intraplant bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Intraplant op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Intraplant de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

11.4 Intraplant behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.  

Artikel 12 Annulering

12.1 Indien wederpartij, nadat een overeenkomst met Intraplant tot stand is gekomen en voordat Intraplant aan wederpartij heeft geleverd, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij wederpartij in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst;

12.2 Annulering dient schriftelijk te geschieden;

12.3 Speciaal voor wederpartij ingekochte zaken kunnen niet geannuleerd worden;

12.4 Indien wederpartij inmiddels de orderprijs aan Intraplant heeft betaald, wordt bij annulering voor terugbetaling aan wederpartij van de orderprijs minus 10% en de vrachtkosten zorg gedragen.

Artikel 13 Garantie

13.1 De door Intraplant geleverde zaken voldoen aan de eisen en specificaties welke door de Nederlandse wetgeving worden gesteld;

13.2 Deze garantie is beperkt tot: - productiefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik of ondeugdelijke bewerking, behandeling, onderhoud en opslag; - leveringen aan wederpartijen binnen de EU; - tot vervanging of reparatie van de zaak; - tot de fabrieksgarantie tenzij anders is overeengekomen.

13.3 Deze garantie vervalt: - bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door een wederpartij of een derde aan of van het geleverde; - bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven;

13.4 Zolang wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Indien Intraplant aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Intraplant te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

14.2 Intraplant is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

14.3 Intraplant is nimmer aansprakelijk voor de schade ten gevolge van afgekeurde stoffen op of in de zaak, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst;

14.4 Intraplant is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door wederpartij of een derde;

14.5 Wederpartij vrijwaart Intraplant voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan wederpartij toerekenbaar is;

14.6 Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is Intraplant nimmer aansprakelijk;

14.7 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Intraplant nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Intraplant bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Intraplant steeds de bedoeling van wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt;

14.8 Wederpartij dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan wederpartij Intraplant niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade;

14.9 Indien Intraplant instemt met een retourzending, is Intraplant gerechtigd hiervoor behandelingskosten ad 15% van de factuurwaarde in rekening te brengen;

14.10 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Intraplant of zijn ondergeschikten.

Artikel 15 Risico-overgang

15.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze zaken aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.  

Artikel 16 Overmacht

16.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

16.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Intraplant geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Intraplant niet in staat is zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk of tijdig na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Intraplant, vervoersstakingen, verkeersopstoppingen, files, autopech, diefstal, brand, vorst, extreme weersomstandigheden, exportbelemmeringen, stroomstoringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers worden daaronder mede begrepen;

16.3 Intraplant heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Intraplant zijn verbintenis had moeten nakomen;

16.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

16.5 Voor zoveel Intraplant ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Intraplant gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 17 Auteursrechten

17.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Intraplant zich de rechten en bevoegdheden voor die Intraplant toekomen op grond van de Auteurswet;

17.2 Alle door Intraplant verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van Intraplant, ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Intraplant worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 18 Geheimhouding

18.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

18.2 Indien Intraplant op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Intraplant zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Intraplant niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19 Authentieke versie

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, prevaleert de Nederlandstalige tekst.  

Artikel 20 Geschillen

De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Intraplant is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft Intraplant het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een arbitragecommissie. 

Artikel 21 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Intraplant en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22 Deponeren voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel voor Den Haag, op 10 juli 2020 onder nummer 59605820.